Raakvlakken tussen onderwijs, neurologie en neuropsychologie – deel 2

Voorzitter: Ingeborg Westerhof

Lezing 1: Jeugdgezondheidszorg de verbindende factor

Sprekers: Nicky Platte & Miriam Weijers

Op een interactieve wijze gaan we je als deelnemer meenemen in de integrale (biopsychosociaal model) benadering van gezondheid en het preventief (klinisch) redeneren. Hierbij wordt de vergelijking gemaakt met het (curatief) klinisch redeneren en ingezoemd op hoe we de denkprocessen kunnen uitvoeren in lijn met de concepten onderliggende de wetenschappelijke term: gepersonaliseerde (jeugd)gezondheidszorg.

Gepersonaliseerde zorg includeert:

- Personalisatie: afstemming op individuele kenmerken van het kind en de omgeving waarin het opgroeit.

- Predictie van gezondheid t.b.v. preventie van problemen/ziekten maar bovenal bescherming en bevordering van gezondheid (uitgangspunt hierbij is niet “ziekte” maar “gezondheid” in de brede zin van het woord).

- Participatie: actieve betrokkenheid en bekrachtiging van ouders/jongeren zodat ze waar mogelijk een regierol nemen in de gezamenlijke besluitvorming zodat we kunnen komen tot preventieve plannen die toepasbaar zijn bij dit unieke kind en gezin.

Aan de hand van een casus worden de deelnemers actief meegenomen in de stappen die vanuit de JGZ worden gezet om hiertoe te komen. Deelnemers worden tijdens de opbouw van de casus, waarbij sprake is van een neurologisch ziektebeeld, aangespoord om hun denkwijzen te delen zodat we samen een integraal beeld verkrijgen van beschermende en belemmerende factoren bij kind & omgeving. Zo kunnen we ook aanknopingspunten vinden voor bescherming en bevordering van de ontwikkeling en gezondheid van dit kind.

Nadrukkelijk wordt hierbij de rol van de Jeugdarts belicht in het verbinden van (para)medici met school en jeugdhulpverlening die betrokken zijn bij het kind en, net als de jeugdarts en de ouder/jongere, deelnemen aan multidisciplinaire overlegsituaties. Dit alles wordt visueel ondersteund met behulp van het 360°CHILDoc (zie voor meer informatie de website: https://360child-profile.nl/

Lezing 2: Schoolgang bij jongeren met somatische klachten: risicofactoren en samen werken aan herstel

Spreker: Evelyne Karel

Schoolgang bij jongeren met somatische klachten: risicofactoren en samen werken aan herstel

Schoolaanwezigheid kent vele voordelen voor de ontwikkeling van jongeren zowel op het gebied van de cognitieve ontwikkeling en de schoolprestaties als op het algehele welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Jongeren met somatische klachten, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte, hebben een verhoogd risico op schoolverzuim dat verschillende negatieve consequenties kan hebben. Denk hierbij aan een afname van educatieve en sociale betrokkenheid, angst- en stemmingsproblemen, verminderd gevoel van eigenwaarde en toegenomen isolement.

In deze lezing wordt dieper ingegaan op de rol van somatische klachten bij schoolverzuim, aandacht voor de aanpak en behandeling van somatische klachten bij verzuim en het belang van een multidisciplinaire aanpak bij het opbouwen van de schoolgang.

Lezing 3: Transitie zorg plan

Spreker: Spreker van Route 18

Informatie volgt nog